Location

Hindu Samaj Mandir

247 W. Ramapo Ave., Mahwah, NJ 07430